titel
Ontdek de thema's... Kunst & LetterenOntdek de thema's... GeheugenOntdek de thema's... RetoricaOntdek de thema's... GeschiedenisOntdek de thema's... FilosofieOntdek de thema's... MystiekOntdek de thema's... EssaysOntdek de thema's... Over de natuur
alle uitgaven geordend op auteur alle uitgaven geordend op boek contact voor de pers voor de boekhandel prospectus Rights catalogue Foreign rights

houd mij op de hoogte

Feit & fictie. Tijdschrift voor de geschiedenis van de representatie

Tijdschrift over verschuivingen binnen de cultuur- en geesteswetenschappen.


Redactie
Jan Hein Furnée, Rob van Gerwen, Wessel Krul, Jürgen Pieters, Hans Vandevoorde & Kaat Wils

Uitgever
Patrick Everard

'Voor iemand met een brede cultuurhisto- rische belangstelling benadert het een ideaal: steekhoudend onderhouden worden over thema's die je zelf had willen bedenken.'
- Michaël Zeeman/de Volkskrant

'Een rijk scala aan uitdagende en soms zelfs grensverleggende essays.'
- Rob Hartmans/De groene Amsterdammer

'Elk nummer van dit tijdschrift is steeds weer een lust voor het oog en de bijdragen zijn bijna altijd van hoge kwaliteit.'
- Frans Ruiter/Vrij Nederland

'Inmiddels kan toch worden vastgesteld dat het tijdschrift een ongewoon hoog niveau heeft bereikt op het toernooiveld dat gekozen is.'
- Piet de Rooy/Vrij Nederland

Binnen de cultuur- en geesteswetenschappen hebben zich de laatste jaren enorme verschuivingen voorgedaan. Traditionele grenzen zijn vervaagd, nieuwe perspectieven openen zich. Feit & fictie is het forum geworden waarop deze veranderingen in woord en beeld gestalte hebben gekregen. De geschiedenis van de representatie, het cultuurhistorisch onderzoek naar de verbeelding, de vormgeving en de verandering van de werkelijkheid, is een verrassend en vruchtbaar terrein gebleken.

De auteurs in Feit & fictie bewegen zich langs, op en vooral over de scheidslijnen tussen geschiedenis, literatuur, beeldende kunst, politieke filosofie en architectuur. Het tijdschrift is het kruispunt van een levendige uitwisseling van inzichten uit deze afzonderlijke disciplines. Door theoretische opvattingen te verwerken in concrete cultuurhistorische essays biedt het blad een veelzijdig en verrassend beeld van de recente ontwikkelingen op het gebied van de geesteswetenschappen.

Feit & fictie is een belangwekkend en uitdagend tijdschrift, door inhoud en vorm volstrekt uniek in het Nederlandse taalgebied.

omslag klein Feit & Fictie I/1
isbn 978 90 6554 1994 | € 7,50

Hayden White Waarheid en verdichting in de menswetenschappen, Frank Ankersmit Uitspraken teksten afbeeldingen, Maarten van Buuren De anatomische les, Jo Tollebeek De waarheid van de geschiedenis, Douwe Draaisma De fysica van het geheugen, Bert Roest Het lijden als motor van de geschiedenis, Ernst van Alphen Armando's oorlog, Giambattista Vico Het kennen van de werkelijkheid.

omslag klein Feit & Fictie I/2
isbn 978 90 6554 2090 | € 7,50

Arnold Heumakers Het Duitse offer, Sorin Alexandrescu Wereldorde en betekenisorde, Lut Pil De pittoreske werkelijkheid, Bernhard Scholz Marginalia bij het Boek der Natuur, Eelco Runia De emotie van het congruente, Wouter Vanstiphout De grammatica van het onaanzienlijke, Ortwin de Graef Laus stupiditas/Radical overkill, Carl Schmitt Politieke romantiek.

omslag klein Feit & Fictie I/3
isbn 978 90 6554 2199 | € 7,50

Antoine Mooij Het werkelijke als trauma, de wereld als tekst, Auke van der Woud Onuitsprekelijke schoonheid, Willem Witteveen De politieke ervaring, Ed Taverne Architectuur en geschiedenis, Wessel Krul Baudelaire en de revolutie, Tom Verschaffel Om de leemten van de tijd te vullen, Edmund Licher Het kind van Thomas Bernhard, Edmund Burke Onderzoek naar het sublieme en het schone.

omslag klein Feit & Fictie I/4
isbn 978 90 6554 2298 | € 7,50

August Wilhelm Schlegel Over het recenseren, Barend van Heusden In het spiegelpaleis, Esther Cleven Het beeld voor het tijdperk van de kunst, Paul van der Heijde Vergeetachtigheid van cultuur, Henk te Velde Het Franse verleden, René Boomkens Een pedagogiek van de chaos, Michiel Baud De verbeelding van de ander, Michiel Baud & Frank van Vree Nabootsing en bezwering, Willem de Blécourt Katten cultuur en context.

omslag klein Feit & Fictie II/1
isbn 978 90 6554 2397 | € 7,50

Maaike Meijer Derrick de afwezige vader, John Neubauer & Sabine Lichtenstein Muziek en representatie, Solange Leibovici Oorlogsherinneringen, schrijven als gevecht, Hans Locher Uitbeelding: tonen en duiden?, José van Dijck Cultuurkritiek en journalistiek, Hans Kellner Wie leest de wereld als tekst?, Charles van den Heuvel Architectuurmodellen en voorstellingen van logische orde: Stevin en Ramus, Eduard Hanslick Schoonheid in de muziek, Teun Voeten Ontreddderingsfotografie.

omslag klein Feit & Fictie II/2
isbn 978 90 6554 2496 | € 7,50

Barend van Heusden Humanisme postmodern, Jo Tollebeek Horror vacui, Frank van Vree Auschwitz, Douwe Draaisma De Hollandse schedelmeters, Ruurd Bakker Historieschilderkunst als utopie, Bart Ramakers De stad als decor, Joep Leerssen Wildheid en wildernis, John van Salisbury Over waarneming, wetenschap en geloof.

omslag klein Feit & Fictie II/3
isbn 978 90 6554 2595 | € 7,50

Saskia Poldervaart De paradoxen van de utopiekritiek, L.C. Bombet Don Quichot in het land der historici, Mayke de Jong Het rijk als huishouding, Wiel Kusters Een groot en donker woud, Henk Hillenaar Geschiedenis en nostalgie, Arnold Heumakers De verwording van het volmaakte, Antonin Artaud Twee brieven aan André Breton, Chris Dercon & David Powell Helden van onze tijd.

omslag klein Feit & Fictie II/4
isbn 978 90 6554 2694 | € 7,50

Piet Meeuse Een moderne heldenmythe, Patrick Vandermeersch Over het juiste gebruik van de geseling, Crétien van Campen Kandinsky's voorstellingen van het immateriële, Piet de Rooy De flessehals van de wetenschap, Guido Goossens Een heilige misdaad, Frank Ankersmit Gibbon en Tocqueville, Gerrit Krol Wittgenstein in kleur, Ton Naaijkens Expressionist artillerist.

omslag klein Feit & Fictie III/1
isbn 978 90 6554 2793 | € 7,50

Hannah Arendt Isak Dinesen, Michel van Nieuwstadt De knecht van twee meesters, Esther Cleven Image betekent beeld, Douwe Draaisma Naer 't onthoud, Matthijs Bakker Retoriek, verraad, vertaling, Rienk Vermij Natuurgeweld geduid, L.C. Bombet Rede hartstocht en herhaling, Arthur C. Danto Geschiedenis en representatie, Gunter Gebauer Vormen van mimesis: spel, ritueel en theater.

omslag klein Feit & Fictie III/2
isbn 978 90 6554 2892 | € 7,50

Jos de Beus Gij zult instituties niet te mooi voorstellen, Willem Witteveen De nuttige fictie van het algemene belang, Iain Hampsher-Monk Representatie als mimesis, Frank Ankersmit Democratie en representatie, Josine Blok Geschiedenis als dialoog, Henk van Veen De kroon van de marzocco, Jürgen Pieters Improvisatie en balans, Martin van Gelderen De vrijheid van conscientie.

omslag klein Feit & Fictie III/3
isbn 978 90 6554 2991 | € 7,50

Frank van Vree Historia, historiae, Andreas Huyssen Monumentale verleiding, Johan Verberckmoes Een onuitblusbaar vuur, Ton Brouwers Een vergeten verlichte geschiedenis, Katalin Herzog Voor dansers, Lourens van den Bosch De weduwenverbranding in de verbeelding van Jules Verne, Johan Lagae Are you saying that Boullée was the first fascist architect?, David van Reybrouck An unusually savage aspect.

omslag klein Feit & Fictie III/4
isbn 978 90 6554 3097 | € 7,50


Pieter de Meijer Wereldburgerschap en wereldliteratuur, Geoffrey Bunn De geslepen Doctor Psycho, Toos Streng Romantiek als spookbeeld, Wessel Krul Graaf Volney en de lessen van de geschiedenis, Ruth Benschop & Douwe Draaisma Omwille van de precisie, Tony Volger De hervonden leestijd, Lieske Tibbe Behoudende burgertrots, E.M. Forster De troost van de geschiedenis.

omslag klein Feit & Fictie IV/1
isbn 978 90 6554 3196 | € 7,50

Michaël Zeeman Het laatste woord, Rob van Gerwen Fictionele emoties en representaties, Frans van Zetten De valstrik van de eer, Glenn W. Most Het volgende artikel, Luc Devoldere Wachtend op de barbaren, Anke Gilleir Tussen burgerlijkheid en esthetiek, Jürgen Pieters Grof spel aan de grenzen van het denken, Arjen Mulder Argeloosheid.

omslag klein Feit & Fictie IV/2
isbn 978 90 6554 3295 | € 7,50

William Uricchio De camera obscura, Lady Di en de leeuwenkooi, Yves Schoonjans Wereldtentoonstelling en encyclopedie, Joes Segal Kunst voor de natie, Odile Heijnders Reisgenoten, Cor Wagenaar Modernisme, Amerikanisme en Avant-garde, Johan Lagae Authentieke vertoningen, Henri Jacobs Oo Melancholie, zuur kasteel der arenden, Ernst Cassirer Op het spoor van de menselijke natuur.

omslag klein Feit & Fictie IV/3
isbn 978 90 6554 3394 | € 7,50

Frank Ankersmit Trauma als bron van historisch besef, José van Dijck Plastinatie, Jo Tollebeek Het archief, Maarten Derksen Herkenbare rebellie, Rob van Gerwen Representaties waarnemen, Ann Rigney De lokroep van het verleden, Floribert Baudet & Antoon de Baets Het geheugen op spitsroeden, Flip Droste De namen van Mondriaan.

omslag klein Feit & Fictie IV/4
isbn 978 90 6554 3493 | € 7,50

Siep Stuurman De geschiedenis van de moderne (on)gelijkheid, Arjen Mulder De betovering van Vibeke Tandberg, Kiene Brillenburg Wurth Verlangen in onzekerheid, Ruth Krul Een aantrekkelijk verleden, Petra Brouwer Een souvenir uit Cardiff, Robert Zwijnenberg Ogni pittore dipinge sè, Renée van de Vall Ruimte zonder schuilplaatsen, Hilde Heynen Zondag 13 mei 1945.

omslag klein Feit & Fictie V/1
isbn 978 90 6554 3592 | € 7,50

Ger Groot Kunst, verschrikking en verlossing, Victor Schmidt De oprolbaarheid van de hemel, Hans Vandevoorde Le poème de la Mer: allegorie in 'Le bateau ivre' van Rimbaud, Marieke Bloembergen Parfum Paris in Bali: het geheim van een succes, Wim Weymans De dood van Grandier: Michel de Certeau en de grens van de historische representatie, L.C. Bombet Het getal van het Beest, Dirk De Schutter Geboortes, omwentelingen: Arendt over de politiek als begin, Jürgen Pieters De demon van de analogie: bij het lezen van 'Het werkelijkheidseffect', Roland Barthes Het werkelijkheidseffect.

omslag klein Feit & Fictie V/2
isbn 978 90 6554 3691 | € 7,50

Wessel Krul De kunst in het heden, Arthur C. Danto Het kunstwerk en de historische toekomst, Douwe Draaisma Het panoramische geheugen, Léon Hanssen Geschiedenis als wetenschap en als fabel: een lezing van Menno ter Braak, Rob van Gerwen De representatie van bewustzijn: drie artistieke strategieën, Stine Jensen Vermoorde ambiguïteit: de tragische dood van King Kong, Johan Meire De ontlichaamde oorlog: over de museale representatie van geweld in de eerste wereldoorlog, Hans-Georg Gadamer Esthetica en hermeneutiek, Rob van Gerwen Over gelijktijdigheid.

omslag klein Feit & Fictie V/3
isbn 978 90 6554 3790 | € 7,50

Auke van der Woud Het Rijksmuseum, 'Onze nationale schatkamer': vragen over ons, de schat en de kamer , Willem Hesling De mythe van het Risorgimento: Visconti's Il gattopardo, Frank Ankersmit De pijn van Prometheus: over vergeten, geschiedenis en identiteit, Julia Noordegraaf De inscriptie van tijd in het kunstmuseum: Museum Boijmans en het Haags Gemeentemuseum in 1935, Michael Dobson & Nicola Watson Shakespeare en Elizabeth: een liefdesgeschiedenis, Siegfried Huigen Beschaafde en onbeschaafde wilden: wetenschappelijke reisverslagen over Zuid-Afrika rond 1800, Benjamin Biebuyck Een nieuwe Mozart: Nietzsches muzikale brieven aan Heinrich Köselitz, Giorgio Agamben Fabel en geschiedenis: beschouwingen over de kerststal.

omslag klein Feit & Fictie V/4
isbn 978 90 6554 3899 | € 7,50

Jürgen Pieters & Hans Vandevoorde - De armoede van de praktijk: over de moeizame relatie tussen literatuuronderzoek en cultuurgeschiedenis, Chunglin Kwa - Alexander von Humboldt, het schilderkunstige en het natuurlijke landschap, Elke D'hoker - Bekentenissen van een masker: biografie en autobiografie in John Banvilles The Untouchable, Maarten Couttenier - De reddende leugen: de tekstuele en museale representatie van de expeditie Charles Lemaire 1898-1900, Eric Storm - De herontdekking van El Greco, Jürgen Pieters & Hans Vandevoorde - Over de rand van de tekst: literatuur en representatie, Robert Zwijnenberg - Picasso en Rembrandt. Een anachronistische benadering, Hans Blumenberg - De smaak van de bijbel, Maarten van Buuren - Het ontstemde universum.

omslag klein Feit & Fictie VI/1
isbn 978 90 6554 3998 | € 15,00

Thomas A.P. van Leeuwen Het elfde boek. De theorie van de vernietiging, Harald Hendrix Veelzijdigheid als strategie en poëtica. Een Italiaans verhaal, Evert Peeters Onstuitbare tijd. De melancholische ondertoon van de romantische geschiedschrijving in België, Maarten Doorman Het nachtlied van de historische cultuur, J.J.A. Mooij Anachronismen en tijdreizen, Kiene Brillenburg Wurth Klanken onder ritme. Een genealogie van het muzikaal sublieme, Maarten van Buuren Dilettantisme, Paul Valéry Poietica, kunst en esthetica.

omslag klein Feit & Fictie VI/2
isbn 978 90 6554 4094 | € 15,00

Bert De Munck Over beelden gesproken. Het failliet van maatschappelijk engagement in de beeldende kunsten, Koos Bosma 'Er is kruit opgehoopt in Europa en het kan er vonken! Bescherming van stedelingen tegen luchtaanvallen (1930-1945), Jürgen Pieters & Christophe Madelein Spiegel voor het peinzende verstand. Johannes Kinker en het sublieme in de Nederlanden, Catrien Santing 'Gij zult niet tot stof wederkeren'. Het menselijk lichaam op weg naar perfectie en onsterfelijkheid, Lawrence Kerslake Ontroering en zelfverheffing. Paradoxen van het sublieme in de Franse zeventiende- en achttiende-eeuwse literaire theorie, An Paenhuysen De heerschappij van gepolijst staal. Victor Servranckx en de Vlaamse abstracte kunst in de jaren 1920, Jenny Slatman De zichtbaarheid van het denken. Over de visualisering van hersenactiviteit in wetenschap en kunst, Paulus van Hemert Redevoering over het verhevene.

omslag klein Feit & fictie VI/3
isbn 978 90 6554 4193 | € 15,00

J.D.F. van Halsema Epifanie/epiphany, Rosemarie Buikema Waarheid noch verzoening in Coetzee's Disgrace. Literatuur en herinnering, Rob van Gerwen Nader tot het beeld. Wie ziet er wat in spiegels, foto's en aura's?, Tamás Balogh Huizinga als gids naar 'Hongaarse' identiteit. Lászlo Passuth en een 'historische sensatie', David Hamers Verdwaald in de kudde. Fictionele strategieën in de sociologische kritiek op de Amerikaanse suburb, 1950-1965, Liedeke Plate Terug naar Parijs. Gender en de topografie van het culturele geheugen, Carlo Ginzburg Representatie. Het woord, het idee, het ding.


Naar boven, de hoofdpagina, disclaimer of het colofon